Maaş Mutemetleri

Sürekli daha iyisi için...

  
  
Get Adobe Flash player
üsküdar evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat beşiktaş evden eve nakliyat bahçelievler evden eve nakliyat maltepe evden eve nakliyat

Güncel Katsayılar

Taban Aylık :  1,30054
Aylık Kat Sayı : 0,083084
Yan  Ödeme Katsayı : 0,026347
Geçerlilik Tarihi : 01.07.2015

 

Giriş Formu

 

Tanımlar (madde 3) 

Harcırah:Bu Kanuna göre ödenmesi gereken; 

         yol masrafı,  

         gündelik,  

         aile masrafı ve  

         yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını; 

Devamını oku: Harcırah Kanunu

 

EMEKLİ YOLLUĞU HESAPLAMA

2014 OCAK Katsayısı : 0,076998

 

Emekli Yolluk Çarpım Katsayısı : 13.558

EMEKLİ YOLLUĞU =Aylık Katsayı x Emekli Yolluk Katsayısı


 

0,076998 x 13558 = 1043,93TL

 

Damga kesintisi=1043,93 X 0,00759 =7,92TL

 

Emekli yolluğu = 1043,93 TL - 7,92TL =1036,01

 

2014 yılı için 657'ye tabi bütün personelin emekli yolluğu =1036,01   
   

 

 
2013 Yılı birinci yarısında memur ve öğretmen maaşı hesabına esas maaş verileri şu şekildedir:
Aylık maaş katsayısı:  0,073837
Taban aylığı:              0,098798 
Yan ödeme katsayısı:0,0234128

 İlk olarak öğretmenler, memuriyet hizmet sınıfları içinde, kendilerine birtakım özellikler sağlayan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına (EÖH) dahildirler. Memurların maaş ve özlük hakları genelde ortak özellikler taşımakla birlikte sınıflara göre bazı farklılıklar da gösterir.

Hazırlık sınıfı bulunmayan 4 yıllık fakültelerden mezun olan öğretmenler 9/1 derece/kademeden göreve başlarlar.Öğretmenler de diğer memurlar gibi her yıl bir kademe, her üç yılda bir ise (üç kademe bir dereceye eşittir) atlayarak, yani derecelerini (8..7..6 şeklinde) aşağıya doğru ilerleterek terfi ederler. Beş yıllık fakülteden mezun olanlar veya askerliklerini yedeksubay olarak yapanlar ise 9/2 dereceden göreve başlarlar.

Memuriyette bir yılını doldurmayan öğretmenin kıdem yılı haliyle sıfırdır.Öğretmenler, diğer memurlar gibi her bir kıdem yılı karşılığında 20 memur aylık katsayısı tutarında kıdem aylığı alırlar.Bir yıllık öğretmenin alacağı kıdem aylığı (1x20x 0,073837) 1,48-TL, 25 yıllık öğretmenin alabileceği kıdem aylığı ise (25x20x0,073837) 36,92-TL'den ibarettir.Yürürlükte olan mevzuata göre memurlara en çok 25 yıllık kıdem aylığı verilebilmektedir.Bu itibarla 40 yıl hizmet olan bir öğretmen de ancak 25 yıllık kıdem aylığı alabilmektedir.

Göstergeler Devlet Memurları Kanunu 43. maddede belirtilmektedir ki, her derece/kademe karşılığı farklıdır.
Maaş hesabı yapılırken gösterge tutarı aylık maaş katsayısı ile çarpılır.9/1. Dereceden yeni göreve başlayan öğretmenin göstergesi 620, tutarı ise (620x0,073837) 45,78-TL'dır.En yüksek gösterge 1500 olup 1/4. derece karşılığıdır.

Ek gösterge öğretmenler için 8. dereceden başlar.Ek gösterge tutarı, gösterge gibi aylık maaş katsayısı ile çarpılarak maaşa ilave edilir.Ek gösterge miktarı sözgelimi; 4. derece öğretmenler için 1100 puan olup tutarı (1100x 0,073837)  81,22-TL'dır.Ek gösterge pek çok özlük hakkına etki eden önemli bir maaş unsurudur.

Aylık tutarı gösterge ve ek gösterge toplamından oluşur.

Taban aylığı kadro veya derecesi ne olursa olsun tüm memurlar ve öğretmenler için aynıdır.Tutarı 2013 yılı birinci yarısı için aylık 987,98-TL'dır.

%20 Emekli keseneği öğretmen maaşına etki eden bir değer olmayıp devlet katkısını göstermektedir.Bordo dizaynı gereği brüt maaşa ilave edilmekte ve aynı şekilde düşülmektedir.

Yan ödeme ise, 2013 yılı için de yürürlükte bulunduğu bildirilen 2006/10344 sayılı  "DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR" a göre tüm öğretmenler için 750 puandır.Bu puan, maaş hesabında 0,0234128 olan yan ödeme katsayısı ile çarpılır.Öğretmenlerin aylık yan ödeme tutarları (750x0,0234128) 
17,57-TL'dır.

Eşit işe eşit ücret kapsamında çıkartılan 666 sayılı KHK düzenlemesine göre ödenmekte olan denge tazminatı oranı tüm öğretmenler için %65'tir.Bu oran memur maaş katsayısı ve en yüksek gösterge ve ek gösterge toplamı olan (1500+8000) 9500 ile çarpılmaktadır.Yani öğretmenlerin aylık denge tazminatı tutarları (0,073837x9500x0,65)    455,94-TL'dır.

Öğretmenlere, yine 2006/10344 sayılı  "DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR" a göre ödenmekte olan özel hizmet tazminatı oranı derecelere göre %85 ile %100 arasında değişmektedir.Hesabı denge tazminatı ile aynıdır.Yeni başlayan öğretmen için yüzde 85 oranından (0,073837x9500x0,85) 596,23-TL.

Buraya kadar olan tüm ödemelerin toplamı brüt maaşı verir.

Gelir vergisine tabi olan maaş unsurları; gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı ve yan ödemedir.Diğer unsurlar gelir vergisine tabi değildir.Örnek olarak 5/1. derece öğretmen için bakarsak; aylık tutarı 128,11-, kıdem aylığı 17,72-,taban aylığı 987,98- ve yan ödeme tutarı 17,57- 'dır.Bu rakamların toplamından (1.151,38) şahıs emekli keseneği ve varsa sendika aidatı) düşüldükten sonra kalan kısımdan gelir vergisi kesilir.(1.151,38-226,30=925,08-) 925,08x0,15= 138,76- 5/1 Derecede görev yapan öğretmenin gelir vergisi kesintisi 138,76- TL olup yukarıdaki tabloda aylık 73,40-TL olan asgari geçim indirimi düşüldükten sonra kalan kısım yazılmıştır.Gelir vergisi oranı, gelir vergisi kesintisine esas aylık gelir vergisi matrahlarının toplamından oluşan kümülatif vergi matrahı yıl içinde 10.700- oluncaya dek %15, bu rakamı geçip 26.000- oluncaya dek %20, fazlasında %27'dir.

Damga vergisi oranı 0,00759 (yani binde 7,59) 'dur.Aile ve çocuk yardımları hariç tüm maaş unsurlarının toplamı üzerinden damga vergisi kesintisi yapılır.Yukarıdaki tabloda, belirtilen brüt  toplamından %20 emekli keseneği çıktıktan sonra kalan kısımdan kesilmiştir.

%16 Oranındaki şahıs emekli keseneği ise gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı ve ek göstergesine göre değişen tazminat toplamı üzerinden kesilir.Sözkonusu tazminat oranı; ek göstergesi olmayan veya 2199'a kadar olan öğretmenler (ve diğer memurlar için) için %40, ek göstergesi 2200-3599 aralığında olanlar için %70', 3600-4799 aralığında ise %130'dur.Hesabı özel hizmet tazminatı ile aynıdır.Sözgelimi, 1. derece öğretmen için ek gösterge miktarı 3.000 ve ek tazminat oranı %70'tir.(Tabloda ek tazminat oranı 1. derece öğretmen için yanlışlıkla %40 olarak hesaplanmıştır.) Çıkan değer ise (0,073837x9500x0,70)  491,02-'dir.
1/4. Derecede bulunduğunu varsaydığımız öğretmenin emekli keseneğine esas maaş unsurları; aylık tutarı; 332,27, taban aylığı 987,98-,kıdem aylığı 36,92- ve ek tazminat tutarı olan 491,02-'nin toplamı üzerinden (332,27+987,98+36,92+491,02= 1.848,19-TL üzerinden %16 oranında şahıs emekli keseneği yapılır ki bulunacak değer (1.848,19x0,16) 295,71-TL'dır.
Brüt maaş üzerinden kesintiler (damga vergisi, gelir vergisi, %16 şahıs emekli keseneği, %20 kurum emekli keseneği) toplamı çıktıktan sonra kalan kısım ise ele geçecek net maaşı , net ödeneni gösterir.
 

NOTLAR

-Ek ders saat ücreti 140 gösterge tutarıdır.Yani, 140x0,073837= 10,34-
Ek ders ücretinden damga ve gelir vergisi kesintisi yapılır.-Emekli keseneğine esas matrahın (1/4 öğretmen için 1.848,19-)  %78'i 28 yıl kıdemli öğretmenin emekli maaşıdır.Bu oran 25 yıl hizmeti olan bir öğretmen (veya memur) için %75 olup, her bir fazla yıl karşılığında %1 artarken, her eksik bir yıl için de %1 azalır.
-Emekli kesenek matrahının her tam hizmet yılı ile çarpılması ise emekli öğretmenin emekli ikramiyesini verir.(1.848,19x28=51.749,32 gibi).
30 Yıldan fazla ve yıldan az süreler için emekli ikramiyesi ödenmez.

Kimler Çevrimiçi

13 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi